Tietosuojaseloste
  • Tietosuojaseloste

   Tietosuojaseloste Hotel Astor Wasa
   palauterekisteri

   Rekisterinpitäjä

   Hotel Astor Wasa
   Asemakatu 4
   65100 Vaasa

   Rekisteriasioita hoitava henkilö

   Petra Gästgivars Lundberg

    

   Rekisterin nimi

   Hotel Astor Wasa asiakaspalauterekisteri

    

   Henkilötietojen käsittelyn tarkistus

   Palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot tallennetaan Hotel Astor Wasa palauterekisteriin. Rekisteriin tallennetaan antamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteen vastaanottamiseen, palveluiden tuottamiseen

    

   Henkilötietojen käsittelyn peruste

   Rekisterin henkilötietojen käsittelyn peruste on suostumus.

    

   Käsiteltävät henkilötiedot

   Palauterekisteriin tallennetaan ainoastaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot sekä palautteeseen mahdollisesti liittämäsi liitetiedostot. Palautelomake sisältää muun muassa seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero.

    

   Tietolähde

   Henkilötiedot antaa palautetta antava henkilö itse.

    

   Henkilötietojen vastaanottajat

   Palautelomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta muutoin edelleen kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimassa ja velvoittamissa rajoissa.

    

   Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

   Palauterekisterin henkilötietoja ei siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

    

   Henkilötietojen säilytysaika

   Henkilötiedot säilytetään vain kunnes palautteeseen on vastattu.

    

   Rekisteröidyn oikeudet

   Sinulla rekisteröitynä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja kerätään, mihin käyttötarkoitus tietoja käytetään, mikä on tietojen käsittelyn lainmukainen peruste ja kenelle tietoja luovutetaan.

   Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötiedot käsiteleen, sinula on oikeus saada kopio henkilötiedoistasi.

   Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan sekä sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

   Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Poistaminen edellyttää, että jokin seuraavista täyttyy:

   - Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

   - Peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 

   - Henkilötietoja on käsitelty lainvastaiset

   -Henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisin velvoitteen noudattamiseksi.

    Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjä oikeutettuun etuun sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista täyttyy:’

   - Kiistät henkilötietojen paikkaansa pitävyyden

   - Henkilötietoja on käsitelty lainavastaisesti ja vastusta henkilötietojen poistamista

   - Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitse niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

   Sinulla on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa tämän kuitenkaan vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

   Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

   Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai saada lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään kirjallisesti osoitteella

   Hotel Astor Wasa
   Asemakatu 4
   65100 Vaasa

   Tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen astor@astorvaasa.fi

   Tarkastus-/oikaisu-/poistopyynnössä tulee ilmoittaa nimen lisäksi muita palauteasiaa yksilöiviä tietoja, joiden perusteella rekisteristä voidaan hakea asiakkaan antamat palautteet.

   Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katso, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

    

   Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

   Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

    

   Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorista turvatoimista

   Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Hotel Astor Wasassa suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuus suunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinon ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuva henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aihetuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimuksen mukaisesti. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja se on suojattu ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muin suojakeinon. Rekisterin tietoja voivat käsitellä vain nimetyt salassapitovelvoitteen alaiset henkilöt. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Hotel Astor Wasa

Asemakatu 4
65100 Vaasa

Puh +358-(0)6-3269 111
Fax +358-(0)6-3269 484
S-posti astor( at )astorvaasa.fi

Green key Sustainable travel logo

Kontakta oss

Enter security code!